OKREŚLONY PROCENT

Ponieważ określony procent worków i tak ulega zniszczeniu :w czasie transportu, sprzedawca dodaje pewną ich liczbę w celu zmniejszenia straty. Inne tego rodzaju towary mogą być sprze­dawane jedynie po nadaniu im odpowiedniej formy — głównie ze względu na zajmowanie zbyt dużej przestrzeni bez uformor wania. Za materiał pomocniczy do zachowania ukształtowanej formy służą wtedy taśma stalowa, drut, a dodatkowo opako­wanie z tkaniny. Niektóre towary masowe sprzedawane są wyłącznie w opakowaniu; należą do nich owoce oraz różnego rodzaju pulpy i mączki. Owoce pakuje się w stosunkowo niewiel­kie skrzynki mieszczące, od kilku do kilkunastu kilogramów. Poza skrzynkami jako opakowanie pomocnicze owoców stosuje się bibułki i watę drzewną.

OCHRONA ZAWARTOŚCI

Niemniej niektóre, z nich, zwykle przewożone bez opakowania, mogą być w pew-. -nych przypadkach wywożone w opakowaniu, inne znowu zwykle opakowujesię bardziej lub mniej- dokładnie. Do pierwszej grupy zalicza się na przykład zboże i cement; Gdy przewozi się kilka mniejszych partii zboża, nabywca może żądać opakowania i wyodrębnienia w ten sposób tego towaru od innych partii. .Zastosowanie opakowania ułatwia określenie ilości i zmniejsza , .straty w czasie przewozu, jest jednak bardziej kosztowne. Cement w obrocie międzynarodowym sprzedawany jest luzem je­dynie w razie użycia transportu kolejowego i samochodowego (specjalne cysterny). Liczba tego rodzaju środków przewozo- „wych jest jednak ograniczona i dlatego stosuje się przy jego przewozie specjalne worki sporządzone z kilku warstw mocnego zimpregnowanego papieru zabezpieczającego przed wilgocią, wy­starczająco mocne, aby ochronić przed zniszczeniem zawartość.

OCENY SPECJALISTÓW

Zawsze oceny specjalistów mają jednak charakter względ­ny, jako że wiedza osób dokonujących oceny stopnia jakości produktu opiera się jedynie na znajomości innych produktów tego rodzaju. W przypadku badań laboratoryjnych ocena ma charakter  obiektywny, gdyż cechy składające się na standard są ściśle określone i wymierzalne. W odniesieniu do tej grupy towarów nie występuje więc problem ich przystosowania do wymagań rynków obcych, lecz jedynie kwestia nadania im odpowiedniej formy handlowej zgodnie z zamówieniem odbiorcy lub po­wszechnie przyjętymi w danej dziedzinie obrotu zwyczajami. Surowce i inne’towary masowe znajdują się w obrocie za­granicznym przeważnie bez opakowania.


BEZPOŚREDNIA KONFRONTACJA

W pierwszym przypadku nie zawsze musi mieć miejsce bez­pośrednia konfrontacja z podobnymi produktami wytworzo­nymi przez innych producentów. Nabywcy lub ich przedstawi­ciele mogą bowiem posiadać tak gruntowną tedzę (doświadcze­nie) o produktach danego kraju, że są w stanie określić ich ja­kość bez dokonywania konfrontacji. – W obrocie towarami aukcyjnymi oceny takiej, z dużą dokładnością dokonują makle­rzy (brokerzy).. W krajach socjalistycznych odpowiednie ana­lizy są najczęściej dokonywane w specjalnych laboratoriach. Jednakże i w tych krajach znajdują się specjaliści dokonujący oceny produktów wyłącznie przy użyciu zmysłów. Dyspono­wanie takimi specjalistami jest konieczne przy dokonywaniu zakupu bezpośrednio u producenta, gdy ograniczony, jest czas transakcji i brak środków do wykonania pomiarów laboratoryjnych.

STOPIEŃ JAKOŚCI SUROWCA

Stopień jakości surowca, a więc i jego wartość handlowa, może być oceniony poprzez konfrontację z innymi surowcami danego rodzaju i gatunku. Przez rodzaj rozumiemy w tym przypadku posiadanie przez towar cech wyodrębniają­cych go wśród innych towarów” zaliczanych do tej samej grupy, np. w grupie zbóż: żyto, pszenica, jęczmień. Przez gatunek to­waru rozumiemy posiadanie przezeń cech decydujących o jego wykorzystaniu lub zastosowaniu zgodnie z określonym celem, a więc na przykład: rodzajem zboża jest żyto, a jego gatunkiem żyto siewne,-rodzajem okopowych są ziemniaki, a ich gatun­kiem ziemniaki gorzelniane, sadzeniaki. Na stopień jakości tego rodzaju towarów składają się cechy i właściwości, czyniące dany ‚towar bardziej lub mniej atrakcyjnym lub opłacalnym w pro­cesie produkcji lub konsumpcji, a więc decydujące o jego mniej­szych lub większych zaletach z punktu widzenia wykorzystania dla określonych celów (w odniesieniu do ziemniaków sadzenia­ków.— siła kiełkowania, ziemniaków gorzelnianych — zawar­tość skrobi itd. ), lub też pośrednio, w wyniku przyrównywania jego cech; charakterystycznych do ustalonych wymagań, stan­dardów.

TOWARY MASOWE I ICH OPAKOWANIE W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Z punktu.widzenia.marketingu charakterystyczną cechą su­rowców jako towarów jest brak—,na ogół — wpływu produ­centa na ich jakość. Wpływ producentów na jakość surowca polega zazwyczaj jedynie na jego wzbogaceniu, a więc w pew­nym stopniu oczyszczeniu lub usunięciu składników niepożądanych. Niektóre surowce wymagają jednak — dla nadania im formy: handlowej — bardziej skomplikowanej technologii wy­twarzania i nowoczesnych środków – uzyskiwania, lub wzboga­cania. Produkcja takich surowców jest często możliwa dopiero po osiągnięciu przez dany kraj odpowiedniego stopnia uprze­mysłowienia za własne lub obce środki kapitałowe. Odnosi się to zwłaszcza do dziedzin produkcji surowcowej wymagających dużego zużycia energii elektrycznej (miedź elektrolityczna, aluminium).-Stopień jakości surowca, a więc i jego wartość .

ZASPOKOJENIE POTRZEB

W działalności marketingowej istotne jest to drugie znaczenie pojęcia stopnia zaspokajania potrzeb przez towar. Opakowanie towaru ma często nie mniejsze znaczenie dla jego sprzedaży niż sam towar. Odnosi się to szczególnie do towarów bieżącej kon­sumpcji, sprzedawanych’ w warunkach nieposiadania przez sprzedawcę monopolistycznej pozycji na rynku; opakowanie może zarówno przyczyniać się do wzrostu sprzedaży,-jak i do jej spadku, może nawet stanowić główny motyw, zakupu to- waru znajdującego się w opakowaniu. Zarówno produkt, jak i jego opakowanie mają szczególne zna­czenie dla. marketingu eksportowego. Na rynku obcym nastę­puje bowiem konfrontacja produktu własnego i jego opakowa­nia z produktem zagranicznym, wytwarzanym, w kraju impor­tującym i/lub z podobnymi produktami wytwarzanymi, przez konkurentów z innych ‚krajów.